Krytý bazén Valašské Meziříčí

Krytý bazén poskytuje sportovní vyžití i zábavu pro všechny věkové kategorie návštěvníků. V prvním patře se nachází wellness zóna.

Přejít na web
Krytý bazén
Letní koupaliště Valašské Meziříčí

Letní koupaliště je areálem provozovaným v měsících červen až srpen. V areálu se zabaví nejen děti, ale i dospělí.

Přejít na web
Letní koupaliště
Zimní stadion Valašské Meziříčí

Zimní stadion je krásný sportovní stánek, který skýtá možnosti pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí.

Přejít na web
Zimní stadion
Kuželna Valašské Meziříčí

Kuželna se nachází ve sportovním areálu zimního stadionu a nabízí kvalitní a moderní zázemí včetně občerstvení v podobě baru.

Přejít na web
Kuželna
Letní fotbalový stadion Valašské Meziříčí

Letní stadion se nachází v podhůří Beskyd s krásným výhledem na horu Radhošť. V areálu se nachází několik fotbalových hřišť.

Přejít na web
Fotbalový stadion
Zimní stadion

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

1
Informace k aktuálnímu provozu

Vážení návštěvníci zimního stadionu,

v neděli 31.3.2024 byl ukončen provoz Zimního stadionu. Budeme se  na vás těšit v další sezóně. Předpokládané zahájení srpen 2024. 


Ochrana osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem ČR a předpisy EU, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl.13 Nařízení EP a Rady EU č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Správce

ST SERVIS s.r.o.
Zašovská 784, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí
IČ : 63322528

Obecná informace o zpracování osobních údajů

ST SERVIS s.r.o., je společností zabývající se provozováním sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, dále poradenskou činností v oblasti energetiky, a dále správou a údržbou nemovitostí.

ST SERVIS s.r.o., zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

ST SERVIS s.r.o., je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 • poskytování služeb v oblasti tělovýchovy a sportu
 • poradenské činnosti v oblasti energetiky
 • reklamy a marketingu
 • zajišťování smluvních vztahů

Kontaktní adresa správce:

 • ST SERVIS s.r.o.
  Zašovská 784, Krásno nad Bečvou
  757 01 Valašské Meziříčí

  IČO: 63322528
  telefon: +420 571 618 615
  e-mail:

  ID datové schránky: kx63yy3

ST SERVIS s.r.o. jmenovala referenta pro ochranu osobních údajů, který je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa referenta pro ochranu osobních údajů:

 • IVANA VINKLEROVÁ
  Zašovská 784, Krásno nad Bečvou
  757 01 Valašské Meziříčí

  telefon: +420 571 618 615
  e-mail:

  ID datové schránky: kx63yy3

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění smlouvy nebo z důvodu plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

Informaci o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z pořádaných akcí pořádaných ST SERVIS s.r.o. (např. dny otevřených dveří, dětské dny, soutěže, e. další společenské akce), je nutné zveřejnit vždy před zahájením akce minimálně na webových stránkách organizace (např. při avizování pořádané akce na webových stránkách, na pozvánce atd.).

V rámci akce pořádané ST SERVIS s.r.o., budou pořizovány a následně zveřejňovány na internetových stránkách organizátora akce obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. ST SERVIS s.r.o. nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.